انواع فال و طالع بینیتعبیر خوابهمه آهنگ هاویژه

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

در اینبخش با تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن آشنا میشویم. بطور کلی باید بگوییم کـه اکثر تعابیر مربوط بـه این خواب خوب می باشند. البته بسته بـه موقعیت و نشانه های خواب هر فرد تعبیر تغییر می کند. در مواردی هم دیدن این خواب می تواند تعبیر بدی داشته باشد. بهمین منظور هم شـما باید با تمام تعابیر مربوط بـه دیدن خواب اذان گفتن و اذان شنیدن آشنا باشید. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

تعبیر خواب اذان گفتن امام صادق «ع»

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه اسـت.

حج

سخن حق

فرمانروائی

بزرگی

ریاست

سفرطولانی

بریدن

تنگدستی و فقر

خیانت

جاسوسی

منافقی

بریدن دست

تعبیر خواب اذان از ابن سیرین

اگر مومن و درستکار و پاکدامن هستی ودر خواب ببینی کـه در جایی آشنا اذان می گویی و می شنوی بـه این معناست کـه بـه حج خواهی رفت. اگر در خواب ببینی کـه در جایی ناآشنا اذان می گویی و یا می شنوی بـه معنای این اسـت کـه مسئله‌ای ناخوشایند برای شـما بـه وجود می آید. اگر شخصی فاسق چنین خوابی ببیند بـه معنای دستگیری او بـه اتهام دزدی و سرقت اسـت.

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

اگر در خواب ببینی بر سر کوه اذان می گویی بـه این معناست کـه کارت رونق می گیرد ودر آن پیشرفت میکنی. اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می گویی بـه معنای دعوت مردم بـه دینداری اسـت. اگر ببینی در بستر اذان می گویی بـه معنای این اسـت کـه با همسرت الفت و دوستی خواهی داشت. اگر ببینی در خانه خودت اذان می گویی نشانه فقیر و ناتوان شدن توست.

جابر مغربی گوید:

اگر ببینی از مناره مسجد جامع اذان می گویی بـه معنای این اسـت کـه بـه کاری بزرگ مشغول خواهی شد و یا بـه حج خواهی رفت.

تعبیر خواب اذان گفتن در زندان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی در قافله و یا محل لشکر اذان میگویی تعبیرش بد اسـت. اگر شخصی زندانی در زندان اذان بگوید و نماز بخواند نشانه خلاصی از زندان اسـت. اگر ببینی سر کوهی اذان می گویی بـه این معناست کـه بـه سلطان حرف‌های درستی میزنی و وی را بـه سوی خداوند متعال دعوت می کنی.

تعبیر خواب اذان گفتن در خانه

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

اگر ببینی در گوشه خانه خودت اذان می گویی نشانگر این اسـت کـه در کار حق خیانت میکنی. اگر در خواب ببینی در میان کوهی اذان می گویی نشانه این اسـت کـه گرفتار گروه ستمگری می شوی کـه بـه تـو خیانت می کنند. اذان گفتن از مناره بـه بزرگی و فرمانروایی تعبیر میشود. اذان گفتن از داخل حمام بـه این معناست کـه حال و روز تـو در دین و دنیا بد خواهد شد.

تعبیر خواب شنیدن اذان

اگر ببینی کسی اذان میگوید و شنیدی بـه معنای سست بودن تـو در دین اسـت و کسی تـو رابه پرستش دعوت می کند. اگر بانگ اقامه را میشنوی بـه معنای توفیق یافتن در کارهای حق اسـت. اگر ببینی در سردابه اذان می گویی نشانه این اسـت کـه بزودی بـه مسافرت خواهی رفت و بـه مدت طولانی در آن سفر کـه با رنج و گرفتاری همراه اسـت، خواهی ماند.

دیدن خواب اذان گفتن کودک

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

اگر ببینید کـه نوزاد یا کودکی اذان می گوید، تعبیر آن اسـت کـه خبر خوبی از یک فرد شرور یا یکی از دشمنان تان بشما میرسد. اگر ببینید کـه اذان نیمه کاره تمام می شود تعبیر آن اسـت کـه بزودی بـه سفر خود باز میشد ودر جهت عملی کردن اهداف و برنامه‌های خود گام برمیدارید.

تعبیر خواب فردی در حال اذان گفتن

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

اگر فردی را در حال اذان گفتن ببینید تعبیر آن اسـت کـه بدون ترس و درنگ و برخلاف حسادت‌ها و مانع تراشی‌های رقیبان بـه موفقیت دست خواهید یافت. اذان گفتن در خواب نمادی از عشق الهی و آرامش روحانی اسـت.

تعبیر خواب اذان گفتن همراه با گریه

اگر ببینید کـه همراه با گریه اذان میگویید، تعبیر آن اسـت کـه خودتان را وقف خودتان میکنید. برخی اوقات این خواب نمادی از تجربه کردن یک عشق دوطرفه اسـت.

مکانی که در آن اذان گفته می‌شود

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

مکانی کـه در خواب دیده‌اید در آنجا اذان گفته می شود نشان دهنده آن اسـت کـه آرامش و خوشحالی در آن فضا حاکم اسـت. اگر در خواب ببینید کـه صدای اذان در خانه شـما شنیده میشود، تعبیر آن اسـت کـه شادی و خوشحالی از راه میرسد. شنیدن صدای اذان در محیط کار نشان دهنده مال و اموال و دارایی اسـت.

تعبیر خواب اذان در مدرسه

اگر صدای اذان را در مدرسه بشنوید، این خواب نمادی از ترفیع درجه، پیدا کردن شغل یا درآمد حاصل از اجاره دادن جایی یا چیزی اسـت.

خواب شنیدن صدای اذان در خیابان

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

شنیدن صدای اذان در خیابان یا در پارک سمبل آن اسـت کـه شـما سفری خوشایند و فرح بخش خواهید داشت. اگر در خواب صدای اذان را در مزرعه یا باغ بشنوید، این خواب از فراوانی محصول، پایان خشکسالی و رهبری جامعه‌ای بی‌سرپرست خبر می دهد.

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان از کوه

اگر ببینید کـه صدای اذان از کوه بـه گوش شـما میرسد، تعبیر آن اسـت کـه افرادی وجود دارند کـه می خواهند بشما نزدیک شوند. اما شـما از آن ها فاصله می گیرید. اما اگر بـه آن ها فرصتی بدهید، شـما هم از این رابطه خوشحال و راضی خواهید شد.

تعبیر خواب اذان گفتن در کلیسا یا معبد

انواع تعبیر خواب اذان گفتن و اذان شنیدن

اگر در خواب ببینید کـه صدای اذان از کلیسا، معبد یا مکان مذهبی غیراسلامی دیگری بـه گوش میرسد، تعبیر آن اسـت کـه بـه اسانی با فردی سنگدل ارتباط برقرار میکنید. او اشتباه غیر قابل انکارش را جبران میکند.

روانشناسی خواب اذان گفتن و شنیدن

شنیدن صدای اذان در خواب نمادی از شادی، آرامش و سلامتی اسـت. شنیدن ندای اسلام و فراخوانده شدن بـه نماز در خواب بـه این معناست کـه شـما بـه رویاها و آرزوهایتان دست خواهید یافت. کسی از سرزمین‌های دوردست خواهد آمد و زندگی شـما را متحول خواهد کرد. بعلاوه تعبیر خواب اذان می تواند نمادی از خبر هـای خوشایند باشد.


(1) تعبیر خواب اذان گفتن - شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد - جالبز
تعبیر خواب اذان گفتن - شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد - جالبز


(2) تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب
تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب


(3) تعبیر خواب شنیدن صدای اذان تعبیر خواب گفتن اذان تعبیر خواب الله اکبر
تعبیر خواب شنیدن صدای اذان تعبیر خواب گفتن اذان تعبیر خواب الله اکبر


(4) تعبیر خواب اذان گفتن با صوت ، معنی اذان زیبا گفتن و شنیدن در خواب چیست - فال و خواب
تعبیر خواب اذان گفتن با صوت ، معنی اذان زیبا گفتن و شنیدن در خواب چیست - فال و خواب


(5) تعبیر خواب اذان دیدن اذان گفتن در خواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب اذان دیدن اذان گفتن در خواب چه تعبیری دارد


(6) تعبیر خواب اذان ، گفتن زن و دختر در خواب و شنیدن ابن سیرین و اذان
تعبیر خواب اذان ، گفتن زن و دختر در خواب و شنیدن ابن سیرین و اذان


(7) تعبیر خواب اذان گفتن - شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد ستاره
تعبیر خواب اذان گفتن - شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد ستاره


(8) تعبیر خواب اذان تعبیر خواب اذان گفتن مرده تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق - ویکی ویو
تعبیر خواب اذان تعبیر خواب اذان گفتن مرده تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق - ویکی ویو


(9) تعبیر خواب اذان 8 تعبیر اذان شنیدن یا گفتن در خواب مجله کسب و کار بازده
تعبیر خواب اذان 8 تعبیر اذان شنیدن یا گفتن در خواب مجله کسب و کار بازده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =

دکمه بازگشت به بالا