انواع فال و طالع بینیتعبیر خوابهمه آهنگ هاویژه

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی

دراین پست با تعبیر خواب پرتغال و نارنگی آشنا می‌شویم. خواب پرتغال یکی از خواب های نسبتا رایج شناخته می شود. همانند تمام خواب ها، دیدن پرتغال در خواب هم می توانید معنی مثبت یا منفی داشته باشد کـه این بـه موقعیت خواب شـما بستگی دارد. اگر درمورد تعبیر خواب پرتغال جست و جو کرده‌اید، مـا انواع تعابیر و نشانه شناسی ها در مورد این خواب را آورده ایم. در ادامه با مـا همراه باشید.

دیدن پرتغال در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی اسـت. پرتقال میوه‌ای اسـت خوش عطر و خوش بو کـه بـه چشم نیز خوش می آید دراین صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند، اما بـه یقین کام اسـت و فرزند خوب اسـت، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی اسـت کـه نصیب شـما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شـما هستند.

تعبیر خواب درخت پرتغال

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب اسـت، چون خانواده را گرد خود جمع میکنید. بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر دیدید کـه پرتقال‌ها را از روی زمین جمع میکنید یا از درخت می کنید خوب اسـت. چون موجب اجتماع عزیزان خود میشوید و همه ی را در کانونی گرد می‌آورید. بـه هرحال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام اسـت مخصوصا اگر ترش نباشد کـه ترشی در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب پرتقال خراب یا کال

مطیعی تهرانی: پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چـه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شـما صحبت میکند. اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شـما نزدیک اسـت بیمار میشود. یا مختصر گرفتاری پیدا می کند. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر اسـت کـه پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید.

تعبیر خواب خرید و فروش پرتقال

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید کـه پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید کـه شـما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید. اینکار را خیلی راحت انجام می دهید. اگر در خواب دیدید کـه پرتقال می‌فروشید یک معامله پولی میکنید.

تعبیر خواب پرتغال از معبران غربی

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خودرا در حال خوردن پرتقال ببینید، این خواب تعبیری منفی دارد. درواقع، تعبیر آن اسـت کـه زندگی شخصی چندان خوبی ندارید. شاید توقع شـما از شریک عاطفی تان چیزی بیشتر از این بوده اسـت. با این وجود، تعبیر دیگری هم برای این خواب وجوددارد. دراین صورت باید طعم پرتقالی کـه در خواب خورده اید رابه خاطر آورید.

تعبیر خواب پرتغال ترش

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه پرتقالی ترش می خورید، تعبیر آن خوب نیست. این خواب بـه این معناست کـه شـما در آینده مشکلات و مسائل بسیار زیادی خواهید داشت. هم چنین این خواب بشما می گوید کـه هیچ هیجانی در زندگی شـما وجود ندارد و شـما بـه دنبال چیزی جدید می‌گردید.

تعبیر خواب پرتغال شیرین

از طرف دیگر، اگر در خواب ببینید کـه پرتقالی شیرین و خوشمزه می خورید. تعبیر آن اسـت کـه از تمام مشکلاتی کـه سر راهتان ظاهر می شود پیش گیری خواهید کرد.

تعبیر خواب پوست پرتقال

اگر در خواب پوست پرتقال ببینید، باید برای چیزی دلسرد کننده خودتان را آماده کنید. این خواب یعنی بخاطر ناتوانی در کسب مادیاتی کـه بـه شدت آرزوی‌اش را داشتید کـه از سر بی پولی و نداشتن منابع لازم اسـت بسیار ناراحت میشوید.

تعبیر خواب با پرتقال از کسی پذیرایی کردن

این کـه خواب ببینید از کسی با پرتقال پذیرایی میکنید سمبل بروز اختلاف و ناسازگاری با آن شخص اسـت. این امر باعث پریشانی در رابطه‌تان خواهد شد. بخاطر تنش بـه وجود آمده بین شـما دو نفر اسـت.

روانشناسی خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

پرتقال‌ها طبق معمول شیرین هستند و این رویا میتواند نیاز شـما را برای شاد و شیرین کردن زندگی‌تان نشان دهد. شـما می توانید حتی با یک اتفاق وچک هم خودرا شاد و سرحال کنید. دیدن پرتقال آبدار در خواب میتواند اشاره بـه موضوعی حساس و یا رسوایی در رابطه با مسئله‌ای داشته باشد.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن درخت پرتقال در خوابتان بیانگر سلامتی و موفقیت اسـت. خواب دیدن این کـه پرتقال میخورید بیانگر این اسـت کـه از زندگی تان و جاییکه هستید راضی هستید. شـما در جایگاه خوبی هستید. تعبیر دیگر بـه این معنی اسـت کـه نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید.

تعبیر خواب پرتغال از دید اسلام

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

در فرهنگ اسلامی اگر خواب پرتقال ببینید بـه آن تعبیر میشود کـه پس از بی‌عدالتی کـه در حق‌تان صورت می‌پذیرد کارتان بـه جنگ و جدل می کشد. از منظر اسلام و تفاسیر اسلامی اگر خواب خوردن پرتقال آبدار ببینید، این خواب بشارت دهنده‌ی شعف حاصل از عشق و لذت در زندگی اسـت.

نشانه شناسی های خواب پرتغال

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

بر اساس باور اروپاییان دیدن پرتقال در خواب بـه نوعی مژده دهنده‌ی رسیدن روزگار خوشی و مسرت اسـت. اگر در خواب یک شماره پرتقال ببینید تعبیرش آن اسـت کـه ذهن‌تان نشان می دهد متمایل و علاقمند بـه سفر کردن اسـت. از طرفی اگر پرتقال‌های فراوانی را روی درخت ببینید نشانه‌ و دلالت بر بلوغ عشقی اسـت. بـه نوعی خبر از کامیابی دراین زمینه می دهد.

پوست کندن پرتغال در خواب

اگر خواب چیدن پرتقال ببینید بـه معنی آن اسـت کـه دوران شادمانی‌تان پایدار نیست. بر بستری متزلزل جریان دارد. اگر در خواب ببینید مشغول کندن پوست پرتقال هستید نشان ازآن دارد کـه باید برای رسیدن بـه موفقیت‌ها و اهداف مطلوب و ثبات و ماندگاری آن‌ها از خودتان تلاش بیشتری بـه خرج بدهید.

چیدن و خوردن پرتغال در خواب

تعبیر خواب پرتغال و نارنگی | دیدن پرتغال در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب خوردن پرتقال ببینید دلالت بر آن دارد کـه برای رسیدن بـه موفقیت و بهره‌مند شدن از مواهب آن بـه اعمال تغییرات ادامه خواهید داد. هم چنین این خواب اعلام کننده و مبشر داشتن رابطه‌ی عشقی لذت بخش اسـت. اگر در خواب ببینید مشغول چیدن و کندن پرتقال از درخت هستید بـه معنی آن اسـت کـه نباید خیلی بـه شانس و اقبال متکی باشید.


(1) دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب پرتقال ساعدنیوز
دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب پرتقال ساعدنیوز


(2) تعبیر خواب پرتقال و نارنگی ، از مرده گرفتن و دادن به دیگران و زن باردار در خواب - فال و خواب
تعبیر خواب پرتقال و نارنگی ، از مرده گرفتن و دادن به دیگران و زن باردار در خواب - فال و خواب


(3) تعبیر خواب پرتقال 30 تعبیر دیدن پرتقال و نارنگی در خواب مجله کسب و کار بازده
تعبیر خواب پرتقال 30 تعبیر دیدن پرتقال و نارنگی در خواب مجله کسب و کار بازده


(4) تعبیر خواب پرتقال - خوردن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد - وبلاگ اشاره
تعبیر خواب پرتقال - خوردن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد - وبلاگ اشاره


(5) تعبیر خواب نارنگی دیدن خوردن نارنگی،درخت نارنگی در خواباز معبران غربی
تعبیر خواب نارنگی دیدن خوردن نارنگی،درخت نارنگی در خواباز معبران غربی


(6) تعبیر خواب درخت پرتقال و نارنگی - تعبیر خواب
تعبیر خواب درخت پرتقال و نارنگی - تعبیر خواب


(7) تعبیر خواب نارنگی - خوردن نارنگی در خواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب نارنگی - خوردن نارنگی در خواب چه تعبیری دارد


(8) تعبیر خواب پرتقال تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی
تعبیر خواب پرتقال تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی


(9) تعبیر خواب پرتقال انواع تعبیر خواب پرتقال و تعبیر آن از نظر معبران
تعبیر خواب پرتقال انواع تعبیر خواب پرتقال و تعبیر آن از نظر معبران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =

دکمه بازگشت به بالا