انواع فال و طالع بینیتعبیر خوابهمه آهنگ هاویژه

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب زندان و زندانی شدن را بررسی میکنیم. حتماً تا بحال خواب دیده اید کـه جایی حبس شده اید، مکان می تواند زندان باشد یا یک چهار دیوار ناشناس یا حتی درون وسایل نقلیه و… اما مهم حبس بودن اسـت، این خواب تعابیر زیادی دارد و بستگی بـه مکان و حالت شـما در آن حالت دارد، بعضی زندانی هستند اما بعضی در عین زندانی بودن توانایی حرکت را هم ندارند، در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

تعبیر خواب زندان

بنا بـه گفته تونی کریسپ دیدن زندان در خواب اشاره بـه زندان‌های دارد کـه بـه دست خود مـا و از اضطراب، الگوهای اخلاقی، مفاهیم خوب و بد و درست و نادرست ساخته می شوند.

معبرین غربی

دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت اسـت. شـما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس اسانی کنید.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

دیدن زندان در خواب میتواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد کـه سودی بشما نمیرساند. احساسی کـه زندگی شـما حول محور خوشحالی شخص دیگری میچرخد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

زندان بـه خواب دیدن گور و بلا اسـت و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل کـه خداوند بـه تمامی بیابد.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شـما رهایی اسـت از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این اسـت و گرفتاری اسـت و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

لوک اویتنهاو میگوید

زندان بازپروری: شایعات، غیبت کردن

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن زندان در خواب، نشانه آن اسـت کـه کارهایی انجام می دهید کـه متأسفانه بـه زیان خودتان تمام خواهد شد.

تعبیر خواب زندان نا آشنا «مجهول»

اگر کسی بیند در زندان بودو آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک اسـت، زیرا کـه زندان مجهول گور اسـت.

تعبیر خواب زندان آشنا «معروف»

اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند

تعبیر خواب زندانی شدن

اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه آن اسـت کـه از محیط خانواده ناراضی خواهید بودو شغل خودرا از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان

فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت اسـت.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید کـه غم و اندوه فراوانی در انتظار شـما اسـت.


تعبیر خواب دستگیر شدن

این تصویر در رویا بـه پیشگیری از ابراز وجود رویابین بخاطر قضاوت‌های اخلاقی و پرسش‌های حق و باطل اشاره می‌گند، مهار خشم یا تمایلات جسمانی یا سایر احساسات بد؛ موقعیتی کـه رویابین را عقب نگه می‌دارد و مانع از پیشرفت او می شود، رشد یا توسعه عقب مانده؛ ترسی کـه از رابطه‌ای هراس آمیز با منابع قدرت یا سیاست سرچشمه میگیرد.

معبرین غربی گویند:

دستگیری نمادی از عدم آزادی، مشکلات و نگرانی‌هاست. اگر در خواب دیدی کـه در جلوی جمعیت زیادی دستگیر می شوید بـه این معنی اسـت کـه بزودی عفو عمومی رخ خواهد داد. اگر در مقابل دستگیر شدن از خود مقاومت نشان دهید بیانگر این اسـت کـه یکی از بستگان شـما از زندان آزاد خواهد شد.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

اگر شـما بدون مدرک دستگیر شدید نشانه موفقیت در کار اسـت. اگر دیگران در جلو شـما دستگیر شدند این خواب بشما در مورد مشکلات اجتناب ناپذیر هشدار می دهد. دستگیر شدن فردی کـه دشمن شماست در خواب بیانگر موفقیت شماست.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

اگر همسر و یا نامزدتان در جلوی شـما در خواب دستگیر شدند نشانه شکست در عشق و تنهایی اسـت کـه مقصرش شـما هستید. اگر زنی در خواب ببیند کـه همسرش در حال دستگیر شدن اسـت در واقعیت او احتمالاً شوهرش رابه خیانت محکوم میکند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

آدم دزدها را دستگیر کرده‌اند: پول بـه دست شـما خواهد رسید.

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

اگر خواب ببینید پلیس شـما رابه خاطر جرمی کـه مرتکب نشده‌اید دستگیر میکند، علامت آن اسـت کـه بـه شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش میگیرید. اگر خواب ببینید پلیس شـما رابه خاطر جرمی کـه مرتکب شده‌اید دستگیر می کند، علامت آن اسـت کـه با حوادثی نامطلوب روبه‌رو خواهید شد.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید که شخصى دستگیر شده، بـه این معناست که از موضوعى هراس دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى هنگام دستگیرى از دست پلیس فرار مى‌کند، علامت آن اسـت که براى رسیدن بـه اهداف خود تلاش مى‌کنید.


تعبیر خواب اسیر شدن

تونی کریسپ در کتاب خود بنام فرهنگ تفسیر رویا اسارت و اسیر شدن را نمادی از احساسات، تشویش‌ها، تغییرات وضعیت روحی و ایده‌های بسیاری کـه مـا را اسیر خود کرده‌اند یا بـه مثابه وسیله‌ای برای انکار ابراز آزاد استعدادها، جنسیت و مانعی برای سلامت و رفاه مـا عمل می کنند میداند.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

مثلاً ترس از بیمار شدن مـا را از تعطیلات باز می‌دارد، فکر این کـه تنها تاجران ثروتمند می توانند موفق باشند مـا را از پیاده کردن ایده‌های خود باز می‌دارد. بدین ترتیب، اینبخش از توان بالفعل مـا زندانی شده یا بـه اسارت در آمده اسـت.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید اسیر شده‌اید، نشانه آن اسـت کـه احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، کـه اگر نتوانید آنرا حل و فصل کنید، بدبخت و نومید میشوید.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کسی زندانی شده اسـت، نشانه‌ی آن اسـت کـه شغلی در سطح پایین بـه دست می‌آوردید. اگر زنی در خواب خودرا زندانی و اسیر ببیند، علامت آن اسـت کـه بخاطر محبت شوهرش بـه دیگران، دچار حسادت می شود و مورد سرزنش قرار می گیرد.

تعبیر خواب اسارتگاه

دیدن اسارتگاه در خواب، علامت آن اسـت کـه بـه بدبختی دجار خواهید شد. اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید، علامت آن اسـت کـه سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خودرا آزاد خواهید ساخت.


تعابیر بیشتر درباره زندانی و حبس شدن

بی شک دیدن زندان در خواب با تعابیر و مفاهیم خاصی در ارتباط اسـت. تعابیری از قبیل بسته شدن، محدود یا محصور شدن و عدم توانایی در حرکت می تواند عده ای از این تعابیر باشد اما خواب زندان دربردارنده تعابیر نهفته بسیار زیاد دیگری هم هست.

تعبیر دیدن زندان از نزدیک

اگر در خواب ببینید کـه نزدیک یک زندان ایستاده اید، تعبیر آن اسـت کـه رفتارهای جسورانه و بی ملاحظه تان شـما را در دردسر خواهد انداخت.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

شاید رفتار یا گفتار شـما بـه گونه ای بوده اسـت کـه بـه کسی توهین کرده‌اید یا وی را از خود آزرده اید و بهمین دلیل ماجراهای بسیار زیادی در انتظار شـما خواهد بود. در روزهای پیش روی احتیاط کنید زیرا ماجرا و چالش در حال حاضر احتمالا آخرین چیزی اسـت کـه بـه آن احتیاج پیدا میکنید.

تعبیر دیدن زندان از دور در خواب

این خواب نیز نشان دهنده مشکلاتی اسـت کـه قادر هستید در دوران پیش روی خودتان مانع از بروز آنها بشوید. مهارت های ارتباطی شـما و اقدام های هوشمندانه تان بشما کمک می کنند تا از مشکلات فاصله بگیرید. چشم های خودرا باز نگه دارید و تمام استعدادهای خودتان رابه کار ببرید تا در مسیر خود بـه حرکت ادامه داده و از مشکلات پیشگیری کنید.

تعبیر خواب زندانی بودن

اگر در خواب ببینید کـه در زندان هستید، این خواب نشان دهنده سرمایه گذاری های شـما اسـت. اگر چـه زندانی بودن حتی در خواب هم تجربه ای ناخوشایند اسـت اما این خواب تعبیری مثبت بـه همراه دارد.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری و انجام امور کاری اسـت. هرکاری کـه هم اکنون شروع کنید، نتیجه ای مثبت خواهد داشت و شـما از منافع آن بهره مند خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن یکی از نزدیکان خود در زندان

اگر در خواب یکی از نزدیکان خودرا در زندان ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زمان لازم برای کمک بـه این فرد حاضر خواهید بود. این فرد می تواند یکی از افراد خانواده شـما یا یکی از دوستان تان باشد کـه بـه کمک و راهنمایی شـما نیاز دارد. تقاضای کمک وی را نادیده نگیرید و برای کمک بـه او در معرض باشید زیرا او نیز در هنگام ضرورت از کمک بشما دریغ نخواهد کرد.

تعبیر خواب مقاومت در رفتن به زندان

اگر در خواب ببینید کـه مقاومت میکنید و بـه زندان نمی‌روید، این خواب نشانه ای مثبت اسـت کـه با سرمایه گذاری ها و پروژه های کاری شـما در ارتباط اسـت. شـما باید بـه راه های جدیدی برای کسب درآمد فکر کنید و برنامه های کاری خودرا بروز رسانی کنید.

تعبیر خواب دیدن شریک عاطفی خود در زندان

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب شریک عاطفی خودرا در زندان ببینید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا شـما مشکلاتی را در رابطه تان تجربه خواهید کرد. اگر پیش از این مشکلاتی در رابطه عاطفی تان داشتید، شاید دوباره سر و کله این مشکلات پیدا شود و ماجرایی جدید را در زندگی شـما بـه وجود آورد.

تعبیر کلی دیدن زندان در خواب

بـه طور کلی دیدن زندان در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه رازهای شـما فاش می شود. شاید شـما موضوع محرمانه ای رابه یکی از نزدیکان خود یا کسیکه چندان بشما نزدیک نیست گفته بودید و حالا این موضوع برملا می شود.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

در انتخاب افرادی کـه رازهای خودرا با آنها در بین می‌گذارید باشید و از دادن اطلاعات بیش از اندازه بـه هر شخصی خودداری کنید.

تعبیر خواب نگاه کردن از پنجره زندان

این خواب نشان دهنده عدم قدرت و ناتوانی شـما در رها شدن از مشکلاتی اسـت کـه در حال حاضر گرفتار انها هستید. شـما احساس میکنید کـه آزادی و راه حل در معرض شـما قرار دارد. اما نمی‌توانید بـه اسانی بـه این راه حل ها پی ببرید. اگر راه حلی پیدا نکردید، چندان بـه خودتان سخت نگیرید زیرا برخی اوقات مـا نمی‌توانیم انچه کـه مـا را محاصره می کند را تغییر دهیم.

تعبیر خواب تلاش برای رها شدن از زندان

اگر در خواب ببینید کـه تلاش می‌کنید تا از زندان رها شوید، تعبیر آن اسـت کـه شـما تمایل دارید محدوده اسانی خودرا شکسته و چیزهای جدیدتری را امتحان کنید.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

شـما احساس میکنید کـه گیر افتاده اید و هیچ فضایی برای تکان خوردن ندارید. این وضعیت شـما را تحت فشار قرار داده اسـت و موجب می شود احساس ناراحتی و نارضایتی را تجربه کنید. بهترین کار این اسـت کـه تمام توان خودرا جمع کنید و تغییراتی مثبت در زندگی خود بـه وجود آورید.

تعبیر خواب دیدن یکی از افراد خانواده در زندان

اگر در خواب یکی از افراد خانواده خودرا در زندان ببینید، این خواب نشان دهنده کنترلی اسـت کـه شـما بر یکی از افراد خانواده خود دارید.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

این فرد شـما را دوست دارد و شـما را الگوی خودش در زندگی می داند و شـما میدانید کـه چـه تاثیری بر او دارید. از این تاثیر بـه شکل درست و صحیح استفاده کنید و بـه این فرد کمک کنید تا دوباره روی پاهای خودش بایستد.

تعبیر خواب آزاد کردن فردی از زندان

اگر در خواب ببینید کـه فردی را از زندان آزاد میکنید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل دارید و این واقعیت بشما استرس میدهد.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

شاید باید فردی را پیدا کنید کـه علائق مشترکی با شـما دارد و شـما میتوانید با همکاری یک دیگر کار مشترکی رابه انجام برسانید.


(1) تعبیر خواب زندان و زندانی شدن دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد - نیوزین
تعبیر خواب زندان و زندانی شدن دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد - نیوزین


(2) تعبیر خواب زندان و زندانی شدن دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد - تیتر جالب تیتر جالب
تعبیر خواب زندان و زندانی شدن دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد - تیتر جالب تیتر جالب


(3) تعبیر خواب زندانی شدن تعبیر خواب رفتن به زندان و حبس شدن در زندان - فارس 98
تعبیر خواب زندانی شدن تعبیر خواب رفتن به زندان و حبس شدن در زندان - فارس 98


(4) تعبیر خواب زندان دیدن فرار از زندان ، زندانی شدن در خواباز 8 معبر معتبر
تعبیر خواب زندان دیدن فرار از زندان ، زندانی شدن در خواباز 8 معبر معتبر


(5) تعبیر خواب زندانی شدن اعضای خانواده - تــــــــوپ تـــــــــاپ
تعبیر خواب زندانی شدن اعضای خانواده - تــــــــوپ تـــــــــاپ


(6) تعبیر خواب زندان ، از نظر حضرت یوسف و زندانی شدن پسر اعدامی و اسارت - فال و خواب
تعبیر خواب زندان ، از نظر حضرت یوسف و زندانی شدن پسر اعدامی و اسارت - فال و خواب


(7) تعبیر خواب زندان چیست
تعبیر خواب زندان چیست


(8) تعبیر خواب فرار از زندان چیست ، از نظر حضرت یوسف و در بند بودن مرده امام صادق فال خواب
تعبیر خواب فرار از زندان چیست ، از نظر حضرت یوسف و در بند بودن مرده امام صادق فال خواب


(9) تعبیر خواب زندان و زندانی شدن 11 تعبیر و تفسیر دیدن زندان در خواب مجله کسب و کار بازده
تعبیر خواب زندان و زندانی شدن 11 تعبیر و تفسیر دیدن زندان در خواب مجله کسب و کار بازده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =

دکمه بازگشت به بالا